Divpusējas attiecības

uzbekistan-lv-280110

Līgums starp Latvijas Republikas valdību un Uzbekistānas Republikas valdību par ekonomisko un rūpniecisko sadarbību

Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas, turpmāk sauktas par Pusēm, pamatojoties uz Līguma par Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Uzbekistānas Republiku, no vienas puses, noteikumiem, un Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no otras puses, 21 jūnijs 1996 valdība valdība, ņemot vērā ilgstoši tradicionālās ekonomiskās attiecības, ņemot vērā, ka Latvijas Republika kļuva par valsti – iestāšanos Eiropas Savienībā, kura mērķis ir izstrādāt, nostiprināt un paplašināt ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās SADARBĪBA, ievērojot starptautisko tiesību principus, ir vienojušās par turpmāko:

Pants 1

Puses cenšas attīstīt, stiprināt un paplašināt ekonomisko un rūpniecisko sadarbību abu valstu interesēs.

Pants 2

Ņemot vērā ilgstošas ​​divpusējās attiecības un pašreizējais ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības pusēm ir vienoti uzskatā, ka pastāv iespējas ilgtermiņa sadarbību, galvenokārt šādās jomās:

– vieglā rūpniecība;

– transportu, ieskaitot transportlīdzekļu, tranzītu un izmantošanu ostu;

– pārtikas rūpniecība;

– veselības aprūpes un farmācijas rūpniecība;

– ķīmijas un naftas ķīmijas rūpniecība;

– tehnika rūpniecība, ieskaitot apstrādes rūpniecības iekārtu un lauksaimniecības tehnikas;

– enerģētika;

– elektroniskā un elektrotehniskā rūpniecība;

– būvniecības nozare;

– tūrisms;

– zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģija;

– telekomunikācijas;

– vides aizsardzības un ekoloģijas drošība;

– Citas sadarbības jomas savstarpējas intereses.

Pants 3

Puses cenšas , stiprināt un paplašināt sadarbību starp abām valstīm, atbalstot, sekmējot un veicinot:

– komunikācija un sadarbība starp valdību, uzņēmējiem, profesionālām un sabiedriskajām organizācijām, aģentūrām un asociācijām, tirdzniecības palātām, reģionālām un vietējām organizācijām, veicinot informācijas apmaiņu savstarpējās interesēs, kā arī apmeklējumiem uz to pārstāvjiem un citu ekonomisko un tehnisko delegāciju šķirnes;

– aktīva līdzdalība no iepriekš minētajiem Pušu institūcijām divpusējās ekonomiskās attiecības;

– dalība gadatirgos un izstādēs, biznesa tikšanās, semināri, simpoziji un konferences kas notiek Pušu teritorijās;

– sadarbība jomā, tirdzniecības un konsultāciju pakalpojumus, lai sekmētu savstarpēju interešu jomās,

– kontaktus un finanšu iestādēm un bankām Pušu sadarbība;

– ieguldījumu darbības, ieskaitot veidojot kopuzņēmumu, iestāžu, biroju un filiāļu;

– sadarbībai starp mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ieskaitot arī finansētās programmās trešā stranami un starptautisko finanšu institūciju;

– citas sadarbības formas, par kuriem Puses vienojušās.

Pants 4

Lai panāktu sadarbību jomās, kas noteiktas šā nolīguma 2 pantu un ņemot vērā noteikumus Nolīguma starp Latvijas Republikas valdību un Uzbekistānas Republikas valdību par zinātnisko un tehnisko sadarbību, kas parakstīts 6 jūnijs 1995 valdību, ir starpvaldību komisijas ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskā sadarbība starp Latvijas Republiku un Uzbekistānas Republiku (turpmāk tekstā – “Starpvaldību komiteja”), kurā ir pārstāvji no attiecīgajām valsts Pušu iestādēm.

Starpvaldību komiteja var uzaicināt piedalīties darbā uzņēmējdarbības aprindām.

Pants 5
Sanāksme Starpvaldību komisijas notiks, ja nepieciešams, bet ne retāk kā vienu reizi gadā, pārmaiņus Latvijas Republikā un Uzbekistānas Republikā. Reglaments Starpvaldību komisijas noteiktajām regulām pieņēma ar to. 

Pants 6

Galvenie mērķi Starpvaldību komisijas ir:

а) analīze un novērtjums Latvijas-Uzbekistānas ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības, novērtēšana, lai noteiktu tās daudzsološākajiem veidus, kā uzlabot;

b) attīstības programmu ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības starp Pušu savstarpējo interešu jomās;

c) sagatavošana un iesniegšana valdībai abu priekšlikumus, kuru mērķis ir uzlabot ekonomisko, rūpniecisko, zinātnisko un tehnisko sadarbību un problēmu risināšanai;

d) uzraudzība starptautisko nolīgumu īstenošanā, kas noslēgti starp Latvijas Republiku un Uzbekistānas ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās, un citiem divpusējiem noteikumiem, tostarp pieņemto lēmumu par starpvaldību komisijas sanāksmēs un praktisku pasākumu pieņemšanu, lai īstenotu noteikumus par līgumu;

e) Palīdzēt izstrādē un īstenošanā programmu ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības starp ministriju, departamentu, organizācijām un Pušu uzņēmumiem;

f) citi uzdevumi, kuru mērķis ir attīstīt, stiprināt un paplašināt ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības

Pants 7
Šā nolīguma noteikumi neietekmē Līgumslēdzēju pušu pienākumus saskaņā ar starptautiskiem nolīgumiem starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, kā arī citiem starptautiskiem nolīgumiem, kurā ir puses. Šā nolīguma noteikumus neizmanto, vai jāsaprot kā jebkādā veidā ietekmēt vai mainīt pienākumus Latvijas Republikā, kas izriet no dalības Eiropas Savienībā. 

Pants 8
Savstarpēji  vienojoties, šis nolīgums var tikt grozīts un papildināts, kas ir atsevišķi protokoli, kas ir neatņemama daļa no šī nolīguma, un tie stājas spēkā noteiktajā veidā šā Panta 10. 

Pants 9
Pretrunīgi jautājumi, kas saistīti ar, piemērojot un interpretējot šo nolīgumu, tiek risināti pārrunu un konsultāciju Starpvaldību komitejas. 

Pants 10

1. Šis nolīgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.

2. No dienas, kad stājas spēkā šis nolīgums, vairs nav efektīva Līgums starp Latvijas Republikas valdību un Uzbekistānas Republikas valdību, ar ko izveido Latvijas-Uzbekistānas Starpvaldību komisiju sadarbībai tirdzniecībā, ekonomikas, zinātnes un tehnoloģiju sadarbības, kas parakstīts 1997.gada 11.aprīlī.

3. Šis nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

4. Jebkura Puse var denonsēt šo nolīgumu, paziņojot par to otrai pusei. Šādā gadījumā nolīgums zaudē spēku pirmajā dienā sestajam mēnesim pēc mēneša, kurā otrai Pusei rakstisku paziņojumu saņēmusi.

Sastādīts Rīga “29”, kas 2006.gada jūnijā divos oriģinālos eksemplāros, katrs latviešu, krievu un uzbeku valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Gadījumā, ja atšķirības, interpretējot šā nolīguma noteikumiem, Puses vadās ar tekstu krievu valodā.