Kādas idejas izvirza politiskās partijas?

Sakarā ar gaidāmajām prezidenta vēlēšanām lasītāju uzmanībai piedāvājam mūsu valsts politisko partiju idejas, kas izvirzīja savus kandidātus Uzbekistānas Republikas prezidenta amatam.
Prioritātē – nacionāla atdzimšana
Uzbekistānas Demokrātisko partiju „Tautas atdzimšana” nosacīti var raksturot kā mēreni konservatīvo. Politiskajā spektrā tā ir labā spārna partija. Partijas frakcija Olij Mažlisa Likumdošanas palātā kopā ar UzLiDeP (UZŅĒMĒJU UN LIETIŠĶO CILVĒKU KUSTĪBA – LIBERĀLI DEMOKRĀTISKĀ PARTIJA) izveidoja Demokrātisko spēku bloku. Tās elektrorāts ir radošās inteliģences pārstāvji, kultūras, mākslas un informācijas sfēras darbinieki, patriotiski noskaņota jaunatne, amatnieki.
Partija vērš īpašu uzmanību uz nacionālo atdzimšanu, ar to saprotot nacionālās pašapziņas atdzimšanu un stiprināšanu. Tā iestājas par vēsturisko, nacionālām tradīcijām atbilstošo valsts un sabiedriskās dzīves formu, tās morālo un tiesisko pamatu, kas tiek iemiesoti nācijā, reliģijā, tradīcijās, ģimenē, saglabāšanu un attīstību, nacionālās vienotības un neatkarības ideju atbalstīšanu.
Sabiedriski politiskajā sfērā UDP „Tautas atdzimšana” uzskata par nepieciešamo stiprināt nacionālu valstiskumu, atbalsta tradicionālos nacionāli demokrātiskos institūtus, kas veicina nacionālo atdzimšanu. Tā iestājas par tautas vienotības, visu Uzbekistānas pilsoņu neatkarībā no tautības, ticības, sociālās piederības un izcelsmes, stiprināšanu.
Ekonomiskajā sfērā partija uzskata par svarīgu nodrošināt valsts ekonomisku un pārtikas neatkarību, iestājas par vispusīgu vietējā preču ražotāja attīstību, tradicionālo nacionālās ražošanas nozaru – amatniecības un ģimenes uzņēmējdarbības, attīstību. Tā izvirza par prioritāti tūrisma attīstību kā efektīvu nacionālās kultūras un vēstures popularizēšanas un virzīšanas līdzekli.
Sociālajā sfērā par „Tautas atdzimšana” prioritāte ir ģimenes, sieviešu un bērnu garīgas, un fiziskās veselības aizsardzība, vispusīgi un harmoniski attīstītās jaunatnes veidošana, kā arī informatīvi ideoloģiskās sabiedrības aizsardzības nodrošināšana, pretestība jebkuriem aktiem, kas spēj iedragāt garīgos un morālos sabiedrības pamatus.
Aktīvas iekšējās politikas īstenošana, kas ir vērsta uz stingru nacionālo interešu aizstāvību, plaša Uzbekistānas tautas panākumu propaganda mākslas un kultūras jomā, pozitīvā republikas tēla veidošana starptautiskajā arēnā, – tādas ir partijas prioritātes ārpolitikas sfērā.
Nodrošinot īpašnieku tiesības
Uzņēmēju un lietišķo cilvēku kustība – Uzbekistānas Liberāli demokrātiskā partija – politiskajā spektrā aizņem labā spārna centru un sludina liberāli demokrātiskās vērtības, kas balstās uz to, ka mūsdienu demokrātija ir reprezentabla demokrātija, kuras būtība ir konkurence starp politiskiem spēkiem par vēlētāju balsīm, bet tās pamatvērtība – pilsoņu tiesības un brīvības.
Partijas frakcija apakšējā parlamenta palātā, kas tajā aizņem lielāko skaitu deputātu vietu saskaņā ar 2014. gada vēlēšanu rezultātiem, kopā ar UDP izveidoja Demokrātisko spēku bloku „Tautas atdzimšana” . Pirmo reizi Uzbekistānas parlamentārisma vēsturē saskaņā ar Konstitūcijas 98. pantu UzLiDeP Prezidenta amatam izvirzīja valsts premjerministra kandidatūru.
UzLiDeP elektorāts – vidējā īpašnieku, uzņēmēju un lietišķo cilvēku klase, zemnieki, mazās uzņēmējdarbības un pakalpojumu sfēras pārstāvji.
Partija iestājas par personas tiesību un interešu prioritāti, privātīpašuma neaizskaramību, ekonomikas liberalizāciju, valsts un sabiedriskās dzīves demokratizēšanu un modernizēšanu, apstākļu izveidi vidējās klases formēšanai un attīstībai – spēcīgās pilsoņu sabiedrības pamati, atbalsta ekonomiskās darbības konkurenci un brīvību.
Ekonomiskajā sfērā partijas prioritātes ir turpmāka ekonomikas diversifikācija, apstākļu izveide uzņēmējdarbības, mazās uzņēmējdarbības attīstībai, uzņēmējdarbības subjektu, preču muitas noformēšanas reģistrācijas procedūras vienkāršošana un palētināšana, kā arī visa veida atbalsts zemnieku saimniecību attīstībai, tirgus attiecību padziļināšana laukos.
UzLiDeP iestājas par apstākļu izveidi katra cilvēka pašrealizācijai, civilizētiem Uzbekistānas pilsoņu dalības nosacījumiem starptautiskajā darbaspēka tirgū.
Uzticamās īpašnieku, uzņēmēju, zemnieku un lietišķo cilvēku tiesību un interešu aizsardzības nodrošināšana, uzņēmējdarbības piekļuves paplašināšana saimniecības tiesām, alternatīvo strīdu risināšanas ārpus tiesas līdzekļu attīstība – tādas ir partijas prioritātes tiesiskajā sfērā.
Ārpolitikā partija uzskata par nepieciešamu veidot labvēlīgos ārpolitikas apstākļus efektīvai valstī veikto demokrātisko reformu realizācijai. Tā atbalsta tādus mierīgas sadarbības principus kā politiskās suverenitātes draudu nepieļaušana un robežu neaizskaramība, spēka pielietojuma vai spēka pielietojuma draudi, iestājas par ANO Statūtos nostiprināto pamatprincipu izpildi.
Sociālā vienlīdzība un aizsargātība
Uzbekistānas Tautas demokrātiskās partijas ideoloģijas pamati sastāv no tautas demokrātijas, balstoties uz sociālās valsts ideju. Politiskajā spektrā tā aizņem kreisā spārna pozīcijas. Balstoties uz 2014. gada parlamenta vēlēšanu rezultātiem, Uzbekistānas Tautas demokrātiskās partijas frakcija Olij Mažlisa Likumdošanas palātā pasludināja sevi par Demokrātisko spēku bloka opozīciju, kurā ietilpst Uzbekistānas Demokrātiskā partija „Tautas atdzimšana” un Uzbekistānas Liberāli demokrātiskā partija. Tās galvenais elektorāts ir tā iedzīvotāju daļa, kurai ir nepieciešams adreses sociālais atbalsts no valsts un sabiedrības puses, ieskaitot pensionārus un invalīdus, kā arī budžeta organizāciju darbiniekus, kas nodarbojas ar to sociālo aizsardzību, sociālās sfēras pārstāvji.
Sociālā vienlīdzība un aizsargātība, rūpes par maznodrošinātiem un viegli ievainojamiem iedzīvotāju slāņiem, valsts lomas saglabāšana un stiprināšana dažādās dzīves sfērās ir galvenās šīs partijas idejas.
UTDP iestājas par valsts stiprināšanu, kurai piemīt efektīva un spēcīga vara, nodrošinot pensionāru, invalīdu un citu sociāli ievainojamo iedzīvotāju slāņu interešu aizsardzību, kā arī vietējo valsts un saimniecības pārvaldes struktūru, pilsoņu pašvaldības orgānu atbildības palielināšanu par efektīvu pieņemto lēmumu izpildi šīs iedzīvotāju kategorijas interesēs.
Regulējamas, sociāli orientētas tirgus ekonomikas attīstība, kurā tiek nodrošināta efektīva tirgus mehānismu un valstī noteikto noteikumu mijiedarbība sociālās politikas sfērā, ekonomisko labumu taisnīga sadale mazturīgu cilvēku labā – tādas ir partijas prioritātes ekonomiskajā sfērā, bet sociālajā – spēcīgās politikas īstenošana maznodrošināto un sociāli ievainojamo iedzīvotāju slāņu interesēs.
Aktīvās un secīgās ārpolitikas īstenošana, kas ir vērsta uz konstruktīvo attiecību būvēšanu ar valstīm, balstoties uz neiejaukšanās, vienlīdzības un abpusēja labuma principiem, – tādas ir UTDP prioritātes ārpolitikas sfērā.
Taisnīgums – ikvienam cilvēkam
Uzbekistānas Sociāli demokrātiskā partija “Taisnīgums” aizņem kreisā spārna centra pozīcijas mūsu valsts politiskajā spektrā. Tās frakcija ir parlamenta apakšējā palātā, līdzīgi kā UTDP, pasludinot sevi par Demokrātisko spēku bloka opozīciju. Tās ideoloģijas pamatā ir ideja, ka sociālais progress ir vērsts uz vienlīdzības un sociālā taisnīguma panākšanu.
Partijas elektorāts ir inženiertehniskie un zinātniskie darbinieki, skolotāji, ārsti, budžeta un apkalpošanas sfēras darbinieki.
Vienlīdzīga pieeja sociālām un ekonomiskām iespējām, taisnīgums un solidaritāte, piederība taisnīgai pilsoņu sabiedrībai, sociāli orientētai tirgus ekonomikai – tādas ir USDP “Taisnīgums” pamatidejas.
Partija iestājas par “vispārīgās labklājības valsts” būvēšanu, brīvības, vienlīdzīguma, sociālā taisnīguma principu stiprināšanu, aktīvu sabiedrības dalību valsts attīstības svarīgāko jautājumu lēmumu pieņemšanā.
Tirgus ekonomikas sociālā virzība, ražošanas modernizēšana un tehnoloģiska atjaunošana, pāreja uz inovatīvu ekonomikas attīstību, jaunāko tehnoloģiju ieviešana dažādās nozarēs, atjaunojamo enerģijas avotu plaša pielietojuma stimulēšana – tādas ir “Taisnīgums” partijas prioritātes ekonomikas sfērā.
Sociālajā sfērā partija uzskata par nepieciešamo īstenot vienlīdzīgo tiesību un iespēju principu, nodrošināt cienīgos dzīves apstākļus katram pilsonim, nepieļaut augstu sabiedrības sociālās sašķelšanās līmeni ienākumu un sociālu pakalpojumu piekļuves ziņā.
Atklātuma un publicitātes principu stiprināšana tiešu darbībā, tiesas procesā iesaistīto pušu konkurencē un vienlīdzīgumā, efektīva sabiedrības tiesībsargājošo institūciju darbības kontrole – tādas ir partijas prioritātes tiesiskajā sfērā.
USDP “Taisnīgums” iestājas par aktīvu ārpolitikas darbības īstenošanu, kas ir vērsta uz miera, stabilitātes un stabilas valsts attīstības nodrošināšanu, starptautisko programmu īstenošanu Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanas ietvaros.